بیمه مسئولیت کارفرما

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت امر  پوشش می دهد. به عبارت دیگر اگر چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، بر اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و برای شرکت بیمه محرز گردد که بیمه گزار مسئول این افراد بوده است  خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و  همچنین غرامت نقص عضو و فوت کارکنان و کارگران می باشد.

بیمه مسئولیت کارفرمایان را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکتها، سازمانها، کارخانجات و کارگاههایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری می توانند تهیه کنند.

“مشاوره رایـــــگان متخصـــــــصین بیمه مسئولیت کارفرما”

02186024642

09103020162

در واقع هر شخصیت حقیقی و حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امور معین و مشخص تحت امر خود می گیرد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل  معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند. باید به این نکته توجه داشت  از آنجائیکه ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد این بیمه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد و یا  قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران بهترین بیمه نامه مسئولیت جهت پوشش دهی ریسک های یک کارگاه می باشد.

حال به تعریف بعضی از اصطلاحات که در بیمه مسئولیت مورد نیاز است می پردازیم:

موضوع بیمه :

موضوع بيمه عبارت است از مسئولیت مدنی بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی که مشخصات آنها در بیمه‌نامه درج گردیده است در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در مکان فعالیت به کارکنان وارد شود.

فعالیت تحت پوشش بیمه:

فعالیتی است که بر اساس اظهار کتبی بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه، در مکان فعالیت (کارگاه)انجام می شود.

کارگاه:

محدوده ای که کارکنان (کارگران) بر اساس فعالیت تحت پوشش بیمه در آن جا انجام وظیفه می نمایند و نشانی آن در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است.  نکته ی قابل توجه این است که محل استراحت، غذاخوری و نظافت کارکنان و امثال آن که برای استفاده کارکنان ایجاد شده است نیز جزو محل فعالیت محسوب می شود.

کارکنان:

افرادی که به عنوان کارگر یا کارمند برای بیمه گذار فعالیت می نمایند و تحت امر بیمه گزار هستند. در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، کارکنان آنها نیز مشمول این تعریف میگردند.

حادثه:

هر نوع رخدادی که در خلال و یا به قصد انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به کارکنان و یا فوت آنها شود.

صدمه بدنی:

هر نوع آسیب به بدن که بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول دیه و یا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش این بیمه ایجاد شده باشد.

خسارت:

 

دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و یا هزینه پزشکی آنها حداکثر تا میزانی که در بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است، مشروط بر آنکه طبق رای مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.

به جرات می توان بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی را مهمترین بیمه نامه برای کارفرما ( سازنده ) ساختمان دانست.

حق بیمه مسئولیت کارفرما

حق بیمه مسئولیت کارفرما به عوامل متعددی بستگی دارد. مدت بیمه نامه، هزینه های پزشکی، میزان غرامت فوت و نقص عضو و کلوزهای خریداری شده از عوامل تاثیر گزار در تعیین نرخ بیمه مسئولیت کارفرما می باشد.

جهت استعلام قیمت و دریافت حق بیمه مسئولیت کارفرما کافیست از طریق لینک زیر در صفحه مورد نظر نرخ حق بیمه مسئولیت کارفرما را بدست آورید.

استعلام حق بیمه مسئولیت کارفرما

مشاوره+صدورآنلاین


کلوزهای بیمه مسئولیت

تعداد کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران به 13 کلوز تقسیم می شود که بسیاری از این کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان با کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی یکسان می باشد. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان مهم ترین بیمه نامه برای یک سازنده ساختمان است.

اطلاع از کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی خیلی به ما کمک می کند که یک بیمه مسئولیت کامل خریداری کنیم.

کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران از کاملترین لیست کلوزها از لحاظ پوشش دهی برخوردار هستند و در لیست زیر با این کلوزها آشنا می شویم.

1- کلوز شماره یک:

کلوز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری

متن کلوز :

به موجب این پوشش، جبران خسارت های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که بر اساس رای مراجع ذیصلاح  در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت های بدنی نباشد و مسئولیت بیمه گذار در بروز حادثه محرز شده است، متناسب با درصد مسئولیت وی، تحت پوشش می باشد.

تبصره 1- خسارت وارده به کارکنان در خارج از کارگاه در صورتی قابل پرداخت می باشد که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار، پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) قبل از بروز حادثه توسط بیمه گذار خریداری شده باشد.

تبصره2- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

توضیح کلوز:

با توجه به اینکه خسارت هایی که در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری اتفاق بیفتد در بند 2 ماده 18 شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان مستثنی شده است و از این محل خسارت قابل پرداخت نمی باشد ، در صورتیکه بیمه گذار مایل به خرید این پوشش خسارت های ناشی از وسایل نقلیه موتوری را دریافت کنند.

 

2-کلوز شماره دو:

کلوز جبران هزینه های پزشکی

متن کلوز:

به موجب این پوشش، هزینه های پزشکی موضوع این بیمه نامه در صورتیکه مشمول تعریف بند 6 ماده 2 آیین نامه نباشد و مطابق رای مراجع قضایی بیمه گذار محکوم به پرداخت آن نشده باشد، بر اساس صورتحساب های معتبر ارائه شده، تحت پوشش می باشد.

تبصره- تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد، مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

توضیح کلوز:

تعهد اصلی در پرداخت خسارت به زیاندیدگان در بیمه مسئولیت به پرداخت دیه و یا ارش ناشی از آسیب وارده به کارکنان (کارگران) و یا فوت آنها می باشد. در صورتی که این پوشش خریداری شود شرکت بیمه گر متعهد می شود علاوه بر پرداخت دیه و یا ارش ناشی از آسیب بدنی و یا فوت کارکنان (کارگران)  ، هزینه های پزشکی را که بیمه گزار انجام داده حتی در صورتی که طبق رای دادگاه بیمه گزار محکوم به پرداخت آن نشده باشد بر اساس صورتحساب های ارائه شده مراکز درمانی دولتی و یا خصوصی معتبر پرداخت نماید.

“مشاوره رایـــــگان متخصـــــــصین بیمه مسئولیت کارفرما”

02186024642

09103020162

3- کلوز شماره سه

کلوز تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی

متن کلوز:

به موجب این پوشش، صرفاً پرداخت مستمری موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی کارکنان باشد، با پرداخت یکجای مطالبات وفق تبصره مذکور، تحت پوشش می باشد.

حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر از مبلغ …….. ریال ودر طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ ………. ریال تجاوز نخواهد کرد.

توضیح کلوز:

بهتر است ابتدا به توضیح ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصره 1  آن  بپردازیم.

ماده 66 قانون تامین اجتماعی: در صورتی که اثبات شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1 : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

بر اساس این ماده قانونی ، اگر کارمندی( کارگری) که تحت پوشش سازمان اجتماعی باشد در هنگام کار برای کارفرما (بیمه گذار ) حادثه ببیند سازمان تامین اجتماعی موظف است از این کارگر حمایت کند و سازمان تامین اجتماعی باید هزینه های مختلفی مانند مستمری به بازماندگان در صورت فوت ، مستمری از کارفتادگی کلی و جزئی در صورت از کار افتاده شد حادثه دیده و همچین هزینه های پزشکی و غرامت دستمزد را پرداخت کند اما به استناد ماده 66 قانون تامین اجتماعی  اگر کارفرما  (بیمه گذار ) بر اساس گزارش بازرس اداره کار  و یا کارشناسان رسمی دادگستری مقصر شناخته شود سازمان تامین اجتماعی تمامی هزینه ها و خسارات متحمل شده را از کارفرمای آن کارگر مطالبه و وصول خواهد کرد.

سقف ادعای سازمان تامین اجتماعی از کارفرما در تبصره یک ماده66 تامین اجتماعی معادل 10 سال مستمری کارگر حادثه دیده می باشد. با خرید این پوشش شرکت بیمه گر بیمه مسئولیت متعهد می شود در صورت وقوع حادثه علاوه بر جبران هزینه های پزشکی و فوت و نقص عضو ویا دیه فرد زیاندیده که این پرداختی ها از محل ردیف هزینه پزشکی و سرمایه فوت ونقص عضو پرداخت می گردد، ، هزینه مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی از کارفرما صرفا بابت مستمری ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی  تا مقدار مشخص شده در کلوز پرداخت می شود.

جهت تعیین مقدار این غرامت فرمول محاسبه سختی وجود دارد که به شرح آن نمی پردازیم. به کارفرمایان و بیمه گزاران محترم توصیه می گردد حداقل تعهد برای این بند برای هر نفر 200 میلیون تومان خریداری گردد.

4 کلوز شماره چهار

کلوز مسئولیت بیمه گزار در قبال اشخاص ثالث

متن کلوز:

به موجب این پوشش، خسارت های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین نامه وارد به اشخاص ثالث در محل کارگاه (مکان فعالیت) تحت پوشش می باشد.

تبصره 1- اشخاص ثالث در این پوشش به افرادی اطلاق می شود که جزء کارکنان بیمه گذار و عوامل اجرایی وی و شخص عوامل اجرایی نباشند.

تبصره 2- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 

توضیح کلوز:

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و کارگران تهیه می شود و اگر افرادی غیر از کارکنان و کارگران در محیط کار حضور داشته باشند و حادثه ای برای آنها رخ بدهد تحت پوشش  نخواهند بود. این افراد مهمان ، افرادی که برای پیش خرید خانه مراجعه می کنند ، دوستان کارگران و … باشند. در بسیاری از موارد کارفرما مسئول جبران خسارتی که به این افراد وارد می شود خواهند  بود. اگر کارفرما (بیمه گزار) این کلوز را خریداری کرده باشد خسارت وارده به این افراد نیز پرداخت خواهد شد.

“مشاوره رایـــــگان متخصـــــــصین بیمه مسئولیت کارفرما”

02186024642

09103020162

5-کلوز شماره پنج

کلوز بیمه ای افزایش ریالی دیه

متن کلوز:

به موجب این پوشش، تعهدات مندرج در بیمه نامه به ازای هر زیان دیده با توجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضائیه از زمان شروع بیمه نامه و بنا به درخواست بیمه گذار یک /دو / سه بار افزایش می یابد، مشروط به آنکه ناشی از تاخیر در ارائه رای مراجع قضایی توسط بیمه گذار یا زیاندیده نباشد. همچنین، حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص کلیه حوادث احتمالی افزایش می یابد.

توضیح کلوز:

پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه در بیمه مسئولیت به این معنی می باشد که طبق قانون دیه هر فرد به قیمت روزی که محاسبه می شود  پرداخت می شود نه روزی که حادثه در آن اتفاق می افتد. دیه ی هر فرد  در هر سال نسبت به سال گذشته افزایش می بابد. این افزایش هنگام خرید بیمه نامه مشخص نیست و  در هنگام خرید بیمه ، بیمه گذار نمی داند که دیه سال بعد که مدتی از بیمه در آن واقع می باشد چقدر خواهد شد و با توجه به اینکه از زمان وقوع حادثه تا زمان محکومیت بیمه گزار و مشخص شدن دیه فاصله زمانی وجود دارد که بیمه گزار می تواند با خرید این پوشش مابه التفاوت دیه قید شده در بیمه تا دیه روز پرداخت  توسط شرکت بیمه را تا یکبار(یکسال) / دوبار( دوسال) / سه بار( سه سال)  بروز دریافت نماید.

به عنوان مثال حادثه فوت در روز بیستم اسفند سال1399  اتفاق می افتد و پس از طی مراحل قانونی خسات در روز بیستم فروردین 1400 قابل پرداخت می شود که در اینجا با دیه 1400 دیه پرداخت می گردد.

پوشش افزایش ریالی دیه یک کلوز ارزان اما کاربردی به هنگام خسارت می باشد.

کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران از بهترین کلوزهای بیمه مسئولیت هستند و سطح پوشش دهی این بیمه نامه بالا می باشد.

6-کلوز شماره شش

کلوز تعدد دیات و دیات غیرمسری

متن کلوز:

به موجب این پوشش، در صورتیکه در یک حادثه تحت پوشش، طبق رای مراجع قضایی بیمه گذار به پرداخت بیش از یک دیه و یا دیات غیرمسری به هر یک از کارکنان محکوم گردد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر تا سقف تعهد پذیرفته شده  در شرایط خصوصی بیمه نامه می باشد.

تبصره 1- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی در طول مدت قرارداد از حداکثر تعهد بیمه گر مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره 2- در صورت خریداری پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه، تعهدات پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری به همان میزان افزایش خواهد یافت.

توضیح کلوز:

پوشش تعدد دیات در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به این معنی می باشد که بر طبق قانون مجازات اسلامی هر یک از اندام و اعضای بدن دیه مشخصی دارند و در مواردی ممکن است چند عضو یک فرد آسیب ببیند و مشمول چندین دیه شود که جمع این دیات از دیه فوت یک فرد بیشتر شود. به طور مثال اگر هر دو گوش یک فرد همزمان ناشنوا شود یک دیه کامل را مشمول می شود و اگر همان فرد دو چشمش نیز نابینا شود یک دیه کامل دیگر نیز مشمول این قضیه می شود.یعنی این فرد با اینکه زنده است اما دو دیه را استفاده می کند در صورتی که اگر همین فرد فوت می کرد تنها از یک دیه استفاده می کرد.

جهت هرچه بهتر مشخص شدن این پوشش تعدد دیات و دیات غیر مسری حال بهتر است به شرح دیات مسری و غیر مسری بپردازیم. در یک سانحه اگر جراحت وارده منجر به فوت فرد گرددفقط دیه فوت محاسبه خواهد شد ولی اگر مصدوم جراحت های متعدد ببیند و با فاصله زمانی فوت نماید دیه جراحت هایی که منجر به مرگ مصدوم گردیده در دیه فوت ادغام می شود و به صورت جداگانه محسوب نمی شود ولی اگر دیه جراحت های دیگر مصدوم نقشی در فوت مصدوم نداشته باشد علاوه بر دیه فوت این دیات نیز به طور جداگانه محاسبه خواهند شد. برای این موضوع به یک مثال می پردازیم. برای مثال اگر مصدوم دچار شکستگی سر و شکستگی کمر شود و پس از آن به دلیل شکستگی جمجمه فوت کند ، دیه شکستگی جمجمه با دیه ی فوت ادغام می شود یعنی مقصر علاوه بر دیه فوت باید دیه شکستگی کمر را نیز پرداخت کند.

بیمه گزار با خرید این پوشش می تواند در مقابل دیات مسری و غیر مسری خود را ایمن سازد.

“مشاوره رایـــــگان متخصـــــــصین بیمه مسئولیت کارفرما”

02186024642

09103020162

7 – کلوز شماره هفت

کلوز ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان

متن کلوز:

به موجب این پوشش، صدمات بدنی وارد به کارکنان، حین انجام ماموریت های خارج از کارگاه (مکان فعالیت) ، براساس اعلام کتبی اسامی افراد توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد. در هر حال خسارت بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری استثناء می باشد، مگر آنکه پوشش مربوط، خریداری شده باشد.

تبصره- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

توضیح کلوز:

پوشش بیمه ای و تعهدات آن مربوط به مکان فعالیت مشخص شده در بیمه نامه می باشد و شرکت بیمه گر در قبال انجام فعالیت های کارگران و یا کارکنان تحت امر  کارفرما(بیمه گذار) تعهدی نخواهد داشت. اما در بعضی شغل ها ایجاب  می کند که کارگر یا کارمند به بیرون از محل مشخص شده مراجعه کند و کار خود را انجام دهد که در اینجا با خرید این پوشش و بر اساس اعلام رسمی و کتبی بیمه گزار به شرکت بیمه گر کارگران تحت پوشش قرار خواهند گرفت. از جمله این مشاغل می توان به مامور خرید شرکت و یا پیک رستوران و بسیار مشاغل دیگر اشاره کرد. باید به این نکته توجه داشت که خسارت بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث نقلیه موتوری استثنا می باشد مگر آنکه پوشش حوادث نقلیه موتوری نیز خریداری شده باشد.

8- کلوز شماره هشت

کلوز مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان

متن کلوز:

به موجب این پوشش، مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان در قبال خسارت های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین نامه وارد به کارکنان  پروژه های ساختمانی تحت پوشش می باشد.

تبصره 1- منظور از مجری ذیصلاح ساختمان، فردی است که طبق آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحات بعدی آن دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

تبصره 2- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 

توضیح کلوز:

در برخی از خسارت ها با توجه به رای محاکم قضایی ممکن است مسئول بخشی از خسارت کارفرما خواهد باشد ، مسئول بخشی دیگر خود شخص کارگر و ممکن است مسئولیتی نیز متوجه مهندس ناظر و یا مهندس مجری ذیصلاح باشد. با خرید این پوشش اگر در حادثه ای بخشی از خسارت به عهده  مهندس مجری ذیصلاح باشد این غرامت پرداخت خواهد شد و مهندس مجری ذیصلاح در مقابل خسارت مصون خواهد ماند.البته تعهدات این پوشش از تعهدات خریداری شده در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

“مشاوره رایـــــگان متخصـــــــصین بیمه مسئولیت کارفرما”

02186024642

09103020162

9- کلوز شماره نه

کلوز نوسان تعداد کارکنان تا 20 درصد زمان صدور بیمه نامه

متن کلوز:

به موجب این پوشش، نوسان احتمالی تعداد کارکنان بیمه گذار در مکان فعالیت تحت پوشش حداکثر تا 20 درصد نسبت به تعداد کارکنان اظهار شده توسط بیمه گذار مشروط به اظهار واقعی نیروی کار در زمان صدور بیمه نامه توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد.

تبصره : در صورت افزایش تعداد کارکنان بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه فراتر از پوشش بیمه ای این کلوز، بیمه گذار می بایست نسبت به اعلام کتبی افرایش کارکنان به بیمه گر اقدام نماید. در غیر اینصورت و در صورت بروز حادثه، خسارت وارده نسبت به مازاد، مشمول قاعده نسبی حق بیمه خواهد بود .

تبصره- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد

شرح کلوز:

تعداد کارکنان(کارگران) یکی از عوامل تعیین کننده ی  حق بیمه می باشد که با بالا رفتن این تعداد حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت.

تعداد کارکنان اظهار شده توسط بیمه گذار باید همیشه با تعداد واقعی برابر باشد و یا در صورت بالا رفتن تعداد در طول مدت باید با یک الحاقیه این تعداد بروز شود. در غیر اینصورت بیمه گزار مشمول قاعده نسبی  خواهد شد. حال با خرید این پوشش به شرط آنکه در زمان صدور بیمه نامه تعداد اظهار شده واقعی باشد اگر تا 20 درصد به تعداد کارکنان افزوده شوند مشمول قاعده نسبی نخواهد شد.در صورت خرید این پوشش و بالا رفتن تعداد کارکنان بیش از 20 درصد ، بیمه گزار باید تعداد کارکنان خود را به تعداد واقعی بیمه نماید.

تعریف قاعده نسبی : تعداد کارکنان اظهار شده باید بر اساس تعداد واقعی بیمه شده باشد در غیر اینصورت بیمه به نسبت تعداد کارکنان اظهار شده نسبت به تعداد واقعی پرداخت می شود. به عنوان مثال بیمه گزار تعداد کارکنان را 5 نفر اظهار می کند در حالی که تعداد واقعی کارکنان 10 نفر می باشد در اینجا هر خسارتی که اتفاق بیفتد بیمه 50 درصد میزان خسارت را پرداخت خواهد کرد.

10- کلوز شماره ده

کلوز غرامت دستمزد روزانه

متن کلوز:

به موجب این پوشش، مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه کارکنان ناشی از حوادث تحت پوشش، مشروط به اینکه بیمه گذار به موجب رای مراجع ذیصلاح، ملزم به پرداخت و جبران خسارت شده باشد، به ازای هر روز معادل دستمزد روزانه پرداختی به افراد زیاندیده، با رعایت شرایط ذیل تحت پوشش می باشد:

1-پرداخت غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه شروع وحداکثر از مدت 90 روز تجاوز نخواهد کرد.

2-مدت زمان استفاده از پوشش بیمه ای غرامت دستمزد روزانه، طبق نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد.

3-حداکثر تعهد بیمه گر بابت دستمزد روزانه هر نفر از مبلغ …… ریال و در طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ …….. ریال تجاوز نخواهد کرد.

 

توضیح کلوز:

پوشش غرامت دستمزد روزانه به این معنی می باشد که در خسارت هایی که اتفاق می افتد ممکن است فرد زیاندیده که معمولا از قشر کارگران عزیز هستند فرد توانایی کار برای مدتی نداشته باشد و غرامتی را بابت این مدتی که نمی تواند کار کند از کارفرمای خود مطالبه کند. در بیمه مسئولیت مدنی شرکت بیمه موظف است تنها غرامت هزینه های پزشکی و فوت ونقص عضو را پرداخت نماید و پرداخت غرامت روزانه حتی در صورت رای مراجع قضایی قابل پرداخت نمی باشد اما با خرید این پوشش به میزان غرامت مشخص شده در بیمه نامه از روز چهارم تا  حداکثر تا روز نودم پرداخت می شود.

کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران پوشش دهی بسیار بالایی هنگام خسارت دارند

“مشاوره رایـــــگان متخصـــــــصین بیمه مسئولیت کارفرما”

02186024642

09103020162

11- کلوز شماره یازده

 کلوز هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشناسی 

متن کلوز:

به موجب این پوشش، در صورتیکه بیمه گذار به نظر کارشناسی یا هیات کارشناسی حوادث به منظور تبرئه خود هزینه دستمزد کارشناسی پرداخت نماید ، هزینه پرداختی وی مطابق تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تحت پوشش می باشد.

حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از  مبلغ ……….. ریال  تجاوز نخواهد کرد.

توضیح کلوز:

هنگامی که حادثه ای اتفاق می افتد تعیین مقصرین و میران درصد قصور هر یک  به عهده ی کارشناس ارزیاب خسارت خواهد بود. پس از اعلام نظر کارشناس امکان اعتراض به نظر کارشناس وجود دارد و پس از کارشناس اول کارشناسی سه نفره و در صورت معترض بودن کارشناسی پنج نفره و باز هم در صورت معترض بودن به نظر کارشناسان کارشناسی هفت نفره تشکیل خواهد شد. در اینگونه موارد هزینه اعتراض به عهده ی فرد معترض خواهد بود. در صورت خرید این پوشش هزینه اعتراض به این کارشناسی ها توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.

 

12-کلوز شماره دوازده

کلوز مسئوليت مدني بيمه گزار در قبال کارکنان عوامل اجرايي

متن کلوز:

به موجب این پوشش ، چنانچه بیمه گزار مسئولیت عوامل اجرایی خود را در زمان صدور بیمه نامه و یا به موجبرالحاقیه های مربوطه پوشش نداده باشد ، مسئولیت بیمه گزاردر قبال کارکنان عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد.

تبصره 1 : مسئولیت عوامل اجرایی در قبال کارکنان خود و سایر افراد شاغل در کارگاه تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

تبصره 2 : تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه و در خصوص تمامی کارکنان و افراد زیاندیده و تمامی حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار بیمه نامه در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

توضیح کلوز:

در یک فعالیت کاری ور در یک کارگاه گاهی پیش می آید که تمامی کارها توسط خود شخص بیمه گزار و کارکنانش انجام نمی شود و این موضوع به افراد دیگری سپرده می شود که اصطلاحا به آنها پیمانکار می گویند که این پیمانکاران هم می توانند پیمانکاران اصلی باشند و هم پیمانکاران فرعی.

با خرید این پوشش مسئولیت بیمه گزار در قبال اتفاقاتی که برای کارگران وکارکنان پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی اتفاق می افتد تحت پوشش قرار می گیرد. این پوشش یکی از پوشش های بسیار کاربردی در بیمه مسئولیت می باشد و خرید این پوشش را به شما توصیه می کنیم. توجه کنید که اگر این کلوز را خریداری نمایید مسئولیت تان در قبال خود شخص عوامل اجرایی تحت پوشش قرار نمی گیرد و برای اینکه در قبال خود شخص پیمانکاران اصلی و فرعی مسئولیت تان تحت پوشش قرار بگیرد باید کلوز 13 را تهیه کرده باشید.

این پوشش در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی به صورت اتوماتیک قرار داده شده است و با خرید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی این پوشش را خواهید داشت.

“مشاوره رایـــــگان متخصـــــــصین بیمه مسئولیت کارفرما”

02186024642

09103020162

13- کلوز شماره سیزده

کلوز مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال شخص عوامل اجرایی

متن کلوز:

به موجب این پوشش ، مسئولیت بیمه گزار در قبال شخص عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد.

تبصره 1 : مسئولیت بیمه گزار در قبال کارکنان عوامل اجرایی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

تبصره 2 : تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه و  در خصوص تمامی کارکنان و افراد زیاندیده و تمامی حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار بیمه نامه در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

توضیح کلوز:

همانطور که در کلوز دوازده هم توضیح دادیم در بسیاری از فعالیت های کاری ، کارگاهی و ساختمانی خود شخص بیمه گزار و کارکنانش فعالیت های موضوع بیمه رو انجام نمیدهند و به په عوامل اجرایی می سپارند. در واقع عوامل اجرایی به اشخاصی گفته می شود که در مدت اعتبار بیمه نامه و در راستای فعالیت مورد بیمه ، یا بیمه گزار دارای رابطه کاری باشند که این افراد همان پیمانکاران اصلی و فرعی هستند. با تهیه این کلوز مسئولیت بیمه گزار در قبال این عوامل اجرایی تحت پوشش قرار می گیرد.

توجه داشته باشید که با تهیه این کلوز مسئولیت در قبال کارکنان عوامل اجرایی تحت پوشش قرار نمی گیرد و برای تحت پوشش قرار گرفتن این کارکنان بایدکلوز 12 تهیه گردد. با توجه به هزینه این پوشش خرید این پوشش به فعالیت هایی که با پیمانکاران سر و کار دارند توصیه می شود.

این کلوز نیز مانند کلوز 12 در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی بدلیل وجود پیمانکاران اصلی و فرعی متعدد به صورت اتوماتیک به بیمه گزار داده می شود.


انواع تخفیفات بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

تخفیف عدم خسارت:

برای بیمه نامه ها بابت هر سال که خسارتی نداشته باشند شرکت بیمه تخفیف قائل می شود. برای بیمه نامه ها در سال اول 10 درصد تخفیفق و سال دوم به بعد 20 درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.

تخفیف نقدی:

در صورتی که مبلغ بیمه بصورت نقد پرداخت شود 10 درصد تخفیف بابت این موضوع لحاظ می گردد.

تخفیف اعلام اسامی کارکنان:

یک بیمه نامه مسئولیت را می توان بدون اعلام اسامی کارکنان صادر کرد اما در صورت ارائه اسامی کارکنان شرکت بیمه 10 درصد تخفیف بابت این موضوع به بیمه گذار می دهد. بدیهی است در صورت هرگونه تغییر اسامی کرکنان باید این موضوع به شرکت بیمه گر اعلام گردد در غیر اینصورت افراد خارج از لیست تحت پوشش نخواهند بود.

تخفیف پرداخت هزینه های پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی:

در حالت عادی شرکت بیمه گر موظف به پرداخت تمامی هزینه های پزشکی انجام شده توسط زیاندیده خواهد بود.اما بیمه گزار می تواند تعهد نماید هزینه های پزشکی را ابتدا از سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی دریافت نماید و هزینه پزشکی مازاد دریافت نشده از این سازمان ها را از شرکت بیمه دریافت نماید.

تخفیف اعمال فرانشیز:

فرانشیز بخشی از خسارتی هست که به عهده بیمه گزار می باشد به عبارت دیگر مقداری از خسارت است  که بیمه گزار هنگام خسارت کمتر دریافت می کند. در حالت عادی بیمه نامه صادره بدون فرانشیز صادر می شود و شرکت بیمه باید تمامی وجه خسارت را پرداخت نماید اما بیمه گزار می تواند در مقابل پذیرفتن فرانشیز تخفیف مازاد دریافت نماید.

تخفیف ایمنی کارگاه:

شرکت بیمه در صورت رعایت شرایط ایمنی توسط بیمه گزار و تکمیل فرم ایمنی کارگاه و تایید شرکت بیمه 10 درصد تخفیف ایمنی کارگاه به بیمه گزار داده می شود.


“مشاوره رایـــــگان متخصـــــــصین بیمه مسئولیت کارفرما”

02186024642

09103020162

راهنمای دریافت خسارت بیمه مسئولیت

هنگام وقوع حادثه باید مراتب نهایتا طی 5 روز به صورت کتبی به اطلاع شرکت بیمه برسد و ضروری است فرم اعلام خسارت بیمه مسئولیت تکمیل گردد و به همراه مدارک مربوطه در اختیار شرکت بیمه قرار داده شود.

اگر فرد حادثه دیده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باشد باید فرم گزارش حادثه تامین اجتماعی را تکمیل کند و نهایتا ظرف3 روز به همراه مدارک مربوطه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

مدارک لازم جهت اعلام خسارت بسته به نوع خسارت و غرامت مورد درخواست متفاوت می باشد اما بعضی از این اسناد که توصیه می شود هنگام وقوع حادثه تهیه نمایید شامل موارد زیر می شود:

تکمیل فرم اعلام خسارت ( فرم اعلام خسارت فوق الذکر)

گزارش نیروی انتظامی

گزارش مرکز اورژانس ، آمبولانس و یا مرکز فوریت های پزشکی

تصویر کارت ملی و شناسنامه آسیب دیده

صورتحساب ها و قبوض پرداخت شده

شرح عمل جراحی ( در صورت جراحی آسیب دیده)

خلاصه پرونده بیمارستان

نامه خاتمه درمان

در صورتی که حادثه منجر به فوت یا نقص عضو گردیده باشد:

کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی – رای دادگاه – کپی برابر اصل گواهی فوت – کپی برابر اصل شناسنامه متوفی – کپی برابر اصل انحصار وراثت


خرید بیمه مسئولیت کارفرما

تا اینجا سعی کردیم در مورد بیمه مسئولیت کارفرما اطلاعات کاملی در اختیار شما قرار دهیم و هدف ما این است در تهیه بیمه مسئولیت با آشنایی کامل بهترین و مناسب ترین بیمه نامه را تهیه نمایید. حال اگر قصد تهیه این بیمه نامه را دارید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

در صورت وجود هرگونه سوال در زمینه بیمه مسئولیت با شماره 02186024642 در ارتباط باشید.

استعلام و خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما

سوالات متداول بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بله امکان پرداخت اقساطی حق بیمه ها وجود دارد و برای حق بیمه های زیر شش میلیون تومان 30 درصد پیش مابقی در 4 قسط  دریافت می گردد و برای حق بیمه های بالای شش میلیون تومان 25 درصد پیش و مابقی در 6قسط پرداخت می گردد.

مشاوره-تخصصی-مسئولیت

دریافت مشاوره رایگان و خرید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

جهت دریافت مشاوره تخصصی و رایگان از کارشناسان مجرب بیمه پلاس می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید و یا از طریق شماره های زیر با ما در ارتباط باشید:

02186024642

09103020162

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • من استادکار هستم و قسمتی از یک کار را طبق یک قرارداد از کارفرما برداشتم که انجام بدهم بعد از گذشت چند روز یکی از کارگرهام افتاد و دچار صدمات بدنی شد در بیمه نامه مسئولیت کار فرما کلوز ۱۲ و ۱۳ خریداری شده اند ایا دیه حادثه دیده را من استادکار بایستی بدهم یا کارفرما

    پاسخ
    • با سلام این کلوزها را باید کارفرما در بیمه نامه خودش خریداری کند تا در قبال خطراتی که برای کارگر شما و شخص خود شما می افتد ایمن باشد. شما بعنوان یک کارفرما هنگامی که پیمانکار و کارگر پیمانکار(پیمانکار فرعی ) ندارید نیاز به خرید این دو کلوز ندارید

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
02186024642